Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları Yüksek Lisans Programı

Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları Yüksek Lisans Programı

Marmara Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren STKAM ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ortak girişimiyle kurulan bu yeni yüksek lisans programı oldukça iddialıders müfredatıyla alanında uzman öğretim üyesi ve uzmanları biraraya getirmektedir. Yeni yüksek lisans programı özellikle, kamu yönetiminde yeni aktörler olarak yükselen STK'larda kariyer yapmak isteyenler, STK'lardaki orta ve üst kademe yöneticileri ve sivil inisiyatifin önem ve gereği konusunda çabası, projesi veya sözü olan herkesi çok yakından ilgilendirebilecek bir stratejik bakış açısıyla tasarlanmıştır.

Programın Açılma Gerekçesi

Sivil toplum kuruluşlarının gelişmiş demokrasilerde, demokratik yönetişim ve siyasal katılımın sürdürülebilir olarak gelişmesinde çok büyük rol oynadıklarına dair örnekler bilinmektedir. Ülkemizde de STK’ların bu süreçte etkin rol almaları beklenmektedir. Ancak henüz bu yönde hizmet üretebilecek STK yapılanması ve anlayışının yerleşmediği görülmektedir. Bunun en temel sebebi olarak ülkemizde STK’ların stratejik olarak belirlenmiş hedefler doğrultusunda örgütlenemeyişini veya kurumsal olarak etkin yönetilemeyişini göstermek mümkündür. Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları yüksek lisans programı ile bu alandaki boşluğun doldurulması hedeflenmekte; STK yapılanmalarında  yönetici olarak görev alacak veya proje odaklı çalışacak destek ekiplerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Stratejik yönetim, özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe ve üçüncü sektör olarak ifade edilen STK’larda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve kurumsal hedeflerin etkin olarak uygulanabilmesi için başvurulması zorunlu yönetsel teknik ve becerileri sunmaktadır. Nitekim Yeni Kamu Yönetimi Modeli (New Public Management Model) ile özel sektörde başarı ile uygulanan stratejik yönetim tekniklerinin kamu yönetiminde de uygulanması öngörülmüş ve bu yönde önemli başarılar elde edilmiştir.  Ancak bu yönetsel tekniklerin desteği ile STK’ların da kurumsal kapasitelerinin artırılması ve etkin yönetilebilmesi adına kayda değer adımlar henüz atılamamıştır. Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları  yüksek lisans programı ile üniversite olarak, bu alanda önemli bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesi düşünülmektedir.

Kamu sektöründe ve özel sektörde olduğu gibi üçüncü sektör olarak adlandırılan STK’larda mali ve idari sorunların varlığı dikkate alındığında, yönetsel birimlerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Modern dünyada ve ülkemizde son 10-15 yıldır devam eden demokratikleşme ve yerelleşme adına yapılan reformların temelinde; daha hesap verebilir, şeffaf, etkin ve verimli hizmet üretebilecek kamu idarelerinin ve STK’ların hedeflendiği açık şekilde görülmektedir. Ancak bunun nasıl gerçekleştirileceği konusunda çalışmalar henüz yeterlilik göstermemektedir.. Bu yönde, uygulamadaki en önemli sorun, stratejik yönetim becerisine sahip olan yönetici veya ekiplerin yetersizliğidir.

Demokrasinin ve demokratik teamüllerin sağlam bir şekilde yerleşmesi için hayati derece önem arz eden STK’lar ancak stratejik amaç ve hedeflerini açıkça belirleyebilir ve uygulamaya dönüştürebilirlerse başarılı olabilirler. Bu çerçevede Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları yüksek lisans programı ders müfredatı ile söz konusu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak itina ile hazırlanmıştır.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

VOPOOL.NET

About Author

the team

0 Comments for this blog

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.