Ufuk 2020 (Horizon 2020) hakkında genel bilgi

Ufuk 2020 (Horizon 2020) hakkında genel bilgi

UFUKTA BİLİM VAR

Avrupa 2020 stratejisinin 7 temel eyleminden biri olan Yenilikçilik Birliği araştırma ve yenilik temelinde Birliğin kalkınmasına fayda sağlayacaktır. Bu eylemin finansal aracı olarak ortaya konulan “Ufuk 2020” isimli taslak program ise 2014 yılından başlayarak araştırma ve yenilikle ilgili tüm finansman altyapılarını tek çatı altında toplamak üzere tasarlanmıştır.

Program, Ar-Ge alanında yürütülmekte olan 7. Çerçeve Programı (ÇP), Avrupa Teknoloji ve Yenilik Enstitüsü(EIT) tarafından yürütülen faaliyetler ile Rekabetçilik ve Yenilikçilik alanında yürütülen Çerçeve Programının yenilikçiliğe ilişkin eylemlerini ve Avrupa Ortak Araştırma Merkezleri tarafından yürütülmekte olan nükleer olmayan araştırmaları bünyesine almaktadır.

Horizon 2020 kapsamında, Araştırma Merkezi tarafından yürütülen faaliyetlerin yanı sıra 3 temel öncelik belirlenmiştir:

Bilimde Mükemmeliyet, daha önce 7. ÇP bünyesinde finansman sağlanan Avrupa Araştırma Konseyi, Yeni ve Gelişen Teknolojiler, Marie Curie Eylemleri ile Araştırma Altyapılarından oluşmaktadır.

Endüstriyel Liderlik ise programın özellikle KOBİ’lere yönelik ayağını oluşturmaktadır. 3 bileşene sahiptir:

  • Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik
  • Risk Finansmanına Erişim
  • KOBİ’lerde Yenilik .

Programın en geniş önceliği olan Toplumsal Sorunlar ise öznel eylemlere sahip 7 bileşene sahiptir. Bunlar;

  • Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
  • Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi
  • Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji
  • Akıllı, Yeşil ve Bütünleşmiş Ulaşım
  • İklim Hareketi, Kaynak Verimliliği ve Hammadde
  • Değişen dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi ve Reflektif Toplumlar
  • Kapsayıcı, Yenilikçi ve Güvenli Toplum bileşenleridir.

Bunların yanısıra, mükemmeliyetin yaygınlaştırılması ve katılımın artırılması, Toplum için ve toplumla birlikte bilim başlıklarında da finansman sağlanacak, Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü ile Euratom’a da mali destek verilecektir.

7. ÇP ve Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı’na ayrılan toplam miktar 55 milyar Avro olmasına rağmen Horizon 2020 71 milyar Avroluk bir büyüklüğe sahiptir ve bu bütçe öncelikler arasında şu şekilde dağıtılmaktadır.

Mükemmel Bilim 27.818 milyon Avro
Endüstriyel Liderlik 20.280 milyon Avro
Toplumsal Zorluklar 35.888 milyon Avro

Program yapısında meydana getirilen değişiklikler ile başvuru yapma ve fon alma süreçlerinin kısaltılması, ortalama 100 günde fon tahsislerinin yapılması gibi kolaylaştırıcı hedefler de ortaya konulmaktadır.

Bilim, araştırma, geliştirme, yenilik başlıklarını içeren program kapsamında KOBİ’lerin de proje getirebilecek olması, Ar-Ge çalışmalarının hızlı bir biçimde ticarileştirilmesi yaklaşımının benimsendiğini göstermektedir.

1. BİLİMDE MÜKEMMELİYET

Bu öncelik kapsamında ortaya konulacak projelerin AB’nin bilim tabanını güçlendirmesi ve desteklemesi, Avrupa Araştırma Alanı’nın bütünleşmesine katkı sağlaması ve bu sayede, Avrupa Birliği’nin rekabet gücünün uzun dönemde korunması ve ileriye götürülmesi hedeflenmektedir. Mükemmel Bilim önceliği kapsamında 4 uygulama bileşeni olması öngörülmektedir. Bu bileşenlere daha önce çerçeve programları vasıtasıyla fon sağlanmaktaydı.

2. ENDÜSTRİYEL LİDERLİK

Programın özel sektöre yönelik olan bu bileşeninin amacı teknolojik gelişmenin ve yeniliğin hızlandırılarak geleceğin ekonomik temellerinin sağlam atılmasının sağlanması ayrıca Avrupa’nın küçük ve orta ölçekli işletmecilerinin sektörlerinde üst pozisyonlara çıkarılmasıdır. Bileşen sayesinde anahtar endüstriyel teknolojilere önemli yatırımlar yapılabilecek ve Avrupalı şirketlerin büyüme potansiyelleri üst seviyede değerlendirilecektir. 3 eylemden oluşmaktadır.

3. TOPLUMSAL SORUNLAR
Bileşen, öznel faaliyetler içeren 7 ana eylemden oluşmaktadır. 2020 kalkınma stratejisinde de öncelik haline getirilmiş olan tüm Avrupalıları ilgilendiren temel sorunlara ilişkin faaliyetler planlanmıştır.

Programın ulusal koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program hakkındaki detaylı bilgilere ise aşağıda kayıtlı internet sitesinden erişilebilmektedir.

Ufuk 2020 Ulusal İnternet Sitesi

Ufuk 2020 Programı Kurucu Tüzüğü

VOPOOL.NET

About Author

the team

0 Comments for this blog

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.