Sosyal Yoksulluk Zirvesi - Sonuç Bildirgesi (İmza Kampanyası)

Sosyal Yoksulluk Zirvesi - Sonuç Bildirgesi (İmza Kampanyası)

SOSYAL YOKSULLUK ZİRVESİ
SONUÇ BİLDİRGESİ
18 – 21 Ocak 2018 Konya

Biz, 81 ilden yola çıkan ve Konya’da buluşan gençler olarak ilk etapta 7 coğrafi bölgemizde Sosyal Yoksulluk Bölge Çalıştaylarında bir araya geldik. Bizler farklı bölgelerden farklılıklarıyla yola çıkmış, farklı düşüncelerini birleştirmiş ve sosyal yoksulluk etrafında buluşarak 4 günlük süre sonunda gördük ki farklılıklarımız en büyük zenginliğimiz.
Bizler farklıyız ve farklılıklarımızla ülkemizin kalkınma sürecine daha çok katkı sunmak istiyoruz. Eğer gençlik bütüncül bir şekilde değerlendirilir ve enerjisi ile bir fırsat olarak görülürse inanıyoruz ki ülke olarak çok daha iyi yerlerde olmamızın önündeki engeller kalkacaktır. Dünya’nın gelişmiş ülkelerine baktığımızda genellikle yenilikçi düşüncelerin genç beyinler tarafından ortaya konulduğunu görmekteyiz.
Türkiye olarak özellikle son zamanlarda bölgemizde yaşanan olayların etkisi ile zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Bu süreçte özellikle gençliğin düşünce gücünün ülkemizin gerek yönetim gerekse kalkınma sürecinde rolünün artırılması bizler tarafından önemli görülmektedir.
Bizler 7 bölgede gerçekleştirdiğimiz bölgesel çalıştaylar da ve ulusal zirvemizde gençlik açısından en fazla ihtiyaç duyulan konunun gençliğin dinlenilme arzusu olduğunu gördük. Bu nedenle yolculuğumuzu “Konuşmak için değil, Gençleri dinlemek için…” diyerek devam ettirdik.


Gençler olarak sosyal yoksulluğun 5 ana nedeni olduğunu düşünmekteyiz. Bunlar;

1. Gençliğin Dinlenilmemesi
2. Aileler
3. Eğitim
4. Sosyal Çevre
5. Teknoloji


Bu başlıklar ile ilgili yapılması gereken değişikliklere yönelik önerilerimiz şu şekildedir;
Gençliğin Dinlenilmemesi:
Karar alıcılarımızın biz gençleri ayrıştırmadan bir bütün olarak ülkemiz için bir fırsat olarak görmesi,
Karar alma mekanizmalarında gençliğe kendini anlatabilmesi için daha fazla rol verilmesi,
Ülke olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi gençliği bizatihi odağına alan bir Bakanlığa sahibiz fakat Bakanlığımızın gençlik politikaları ile ilgili çalışmaları önceliklendirmesi ve özellikle gençliğin ihtiyaçlarına yönelik merkezlerin yeniden yapılandırılması (genç dostu mekanlar), sayısının artırılması, faaliyetlerin çeşitlendirilmesi,
Bireyin sosyal yoksulluktan kurtulması için ilgili bakanlıklar bünyesinde bir birim kurulması,
Gençliğin sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik yönlerini geliştirmek için gönüllülük temelli çalışmaların yaygınlaştırılması,
Gençliğin yarının emanetçisi olarak değil bugünümüzün en dinamik gücü olarak görülmesi ortak isteğimizdir.

Aile :
Ailelerin çocukları ve gençleri anlamaları ve dinlemelerine yönelik bilinçlendirici çalışmaların yapılması,
Ailelerin çocukların ve gençlerin hayal kurma yeteneklerini köreltmeye yönelik yaklaşımlardan kaçınmaları için bilinçlendirilmesi,
Yeni nesil evlenen gençlerin aile kavramı konusunda ve çocukların eğitimine yönelik bilgilendirilmesi,
Çocukları ile sorun yaşayan ailelerin aile danışmanları tarafından desteklenmesine yönelik verilen hizmetlerin yaygınlaştırılarak güçlendirilmesi,
Meslek alanlarında çalışan anne ve babaların çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmeleri adına mesai saatlerinin çocuklarının 0-12 yaş aralığında olduğu dönemlerde özellikle esnek tutulması,
Ailelerin internet kullanımı, oyunlar ve sosyal medya araçları ile ilgili bilinçlendirilmesi yasakçı tutumların yerine farkındalık oluşturucu tutumların kazandırılması,
Ailelerin kolaycı bir şekilde çocuklarını oyalamak için ev içerisinde teknolojik oyunları araç olarak kullanmaması, bunun yerine çocukların sokak oyunları oynamasının teşvik edilmesi,
Dezavantajlı çocukların ve gençlerin yetişme sürecinde rol üstlenecek koruyucu aile ve rehberlik mekanizmasının güçlendirilmesi ve görünürlüğünün artırılması ortak isteğimizdir.

Eğitim :
Gençler yetenekleri doğrultusunda eğitilmeli ve özellikle eğitim sisteminin gençlerin yeteneklerini keşfedecek şekilde revize edilmesi,
Gençlerin eğitim sistemi içerisinde gönüllülük duygularının artırılmasına yönelik derslerin sayısının artırılması ve gönüllük temelli yapılan çalışmalarda bürokrasinin genç dostu olması,
Yetenekli ve sosyal çalışmalar yapan gençlerin eğitim sistemimiz içerisinde ödüllendirilmesi.
Gençlerin sosyal açıdan yoksullaşmalarını önlemek için eğitim sistemine sosyal sorumluluk duygusunu ve yaratıcılığı geliştirici derslerin eklenmesi ve okullarda gençlerin aktifleşmelerine yönelik faaliyet yürütebilecekleri kulüp uygulamalarının artırılması ve desteklenmesi,
Gençlerin yaşamlarını şekillendirme süreçlerinde rol modellerle buluşturulması ve kariyer planlamalarında rehberlik çalışmalarının artırılması,
Okul eğitimi döneminde çocukların ve gençlerin sosyal yoksulluklarını azaltmaya yönelik gönüllülük temelli faaliyetlerin artırılması bunun için yerel sivil toplum kuruluşları ve okullar arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi,
Çocukların ve gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik sanatsal alanlar ve özellikle yaratıcı drama alanında eğitim sistemi içerisinde ders saatinin artırılması ve bu alanda yeteneği olan gençlerin burs programları ile desteklenmesi,
Öğretmenlerin çocukları ve gençleri anlayabilecek ve çağın gereklerine göre sürekli olarak kendilerini yenileyecek öğretmen adayları arasından seçilmesi,
Eğitimlerin öğrenci odaklı ve yaygın eğitim teknikleri kullanılarak verilmesi.
Eğitim sistemi içerisinde erken yaşlardan itibaren medya okur yazarlığı eğitimlerinin verilmesi ortak isteğimizdir.


Sosyal Çevre:
Şehirlerin sokaklarının çocukluğumuzda olduğu gibi çocuklarla yeniden dolması ve çocukların oyun oynayabilmesi için güvenli hale getirilmesi ve uzman kişilerin kontrolünde oyun sokaklarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması,
Sosyal yoksulluk haftasının ilan edilmesi ve bu haftada sosyal yoksulluğun azaltılmasına yönelik iletişim temelli etkinliklerin yapılması ve sokak oyunlarının oynanmasının teşvik edilmesi,
Sosyal yoksulluğun azaltılmasına yönelik kamu spotu ve farkındalık oluşturucu kısa filmlerin çekilmesi,
Çocukların ve gençlerin sosyal çevreleriyle ve aileleriyle faaliyetler gerçekleştirebilecekleri merkezlerin sayısının arttırılması,
İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından çocukların ve gençlerin sosyal çevreleriyle birlikte katılım sağlayabilecekleri faaliyetlerin zenginleştirilmesi ve aktivitelerin düzenlenmesi,
Gençlerin arkadaşları ile birlikte başvuru yapabilecekleri ve belirli amaç etrafında birleşebilecekleri hibe ve destek mekanizmalarının sayısının arttırılması ortak isteğimizdir.

Teknoloji :
Teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir ülke olabilmemiz için yetenekli gençlerin erken yaşlardan itibaren keşfedilerek yönlendirilmesi,
Gençlere yönelik kendilerini geliştirebilecekleri merkezlerin her ilde açılması (Gençlik merkezlerinin üretim odaklı programlara da yer vermesi),
Teknolojinin zararları fark edildiği anda (Mavi Balina tarzı uygulamalar) şikayet edebileceğimiz ya da zararlarını söyleyebileceğimiz bir birimin oluşturulması ve bu birimin gençlerle etkileşim içerisinde olması,
Başta sınıf öğretmenleri olmak üzere bütün öğretmenlerin teknolojinin doğru kullanımına yönelik eğitim alması ve özellikle sosyal medya araçları, oyunlar ile ilgili farkındalığının arttırılması,
Sosyal mecrada ilgili kurum ve kuruluşların farkındalık yaratabilecek paylaşımlarda bulunması ve teknoloji kullanımı ile alakalı danışmanlık yapması,
Lise ve üniversitelerde bilgilerin sadece teoride kalmayıp ayrıca uygulamaya koyabileceğimiz ve istediğimiz zaman çalışabileceğimiz bir üretim alanı oluşturulması,
TV programlarının gençliği özendirici ve kötü alışkanlıklara teşvik edici yayınlara yer vermemesi (Bilinçaltı mesajlarının 25. kare teknolojisi kullanılarak olumlu mesajlar vermesi),
Sosyal yoksulluk yaşayan çocukların ve gençlerin tespit edilmesi için ilgili kurumlar tarafından aileler için bir uygulama geliştirilmesi ve aşırı kullanımlarda ailelere bilgilendirme yapılması,
Teknolojinin doğru kullanılmasına yönelik illerimizde teknoloji danışma noktalarının bulunması ortak isteğimizdir.
Bizler, “Ben, Sen, O” demeden “Biz” diyerek ülkemizin farklı şehirlerinden, farklı kültürlerinden, farklı bakış açılarımızla yola çıkarak farklılıkların ortak noktasında buluşup birlikte çalışma kültürüyle bir araya geldik. Sosyal Yoksulluk Zirvesi bizlere unuttuğumuz birçok şeyi hatırlattı ama en önemlisi birbirimizi daha çok sevmemizi, aramızdaki iletişimi güçlendirmemizi, farklı insanlarla daha çok tanışmamızı ve farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu öğretti.
Bizler Konya’mızdan ayrılarak yaşadığımız şehirlere dönerken beraberimizde bir çok hikaye götürüyoruz ve bunları yaşadığımız yerlerdeki insanlara da anlatacağız.

Şimdi başlattığımız hikayeyi büyütmek istiyoruz ve eğer sende varsan bu hikayenin içinde;

BİR İMZA DA SEN AT!

http://chn.ge/2n4wMCkk

VOPOOL.NET

About Author

Our main aim was to create a website with user content input! Which means a social media site for NGO work and volunteers. Vopool was launched in 2013 December first time as a beta website and since then we have been working and developing the site itse

1 Comments for this blog

  • Annie Joe
    Annie Joe

    07-05-2018 07:39:58

    HOW I BECAME A VICTOR AFTER SO MANY FAILED ATTEMPT OF GETTING A LOAN. I feel so blessed and fulfilled. I've been reluctant in applying for a loan i heard about online because everything seems too good to be true, but i was convinced & shocked when my friend at my place of work got a loan from Progresive Loan INC. & we both confirmed it and i also went ahead to apply, today am a proud owner of my company and making money for my family and a happy mom. Well i'm Annie Joe by name from Pauls Valley, Oklahoma. As a single mom with three kids it was hard to get a job that could take care of me and my kids and I had so much bills to pay and to make it worst I had bad credit so i couldn't obtain a loan from any bank. I had an ideal to start a business as an hair stylist but had no capital to start, Tried all type of banks but didn't work out until I was referred by my co-worker to a godsent lender advertising to give a loan at 2% interest rate. I sent them a mail using their official email address (progresiveloan@yahoo.com) and I got a reply immediately and my loan was approved, and I was directed to the Bank site where I withdrawed my loan directly to my account. To cut the story short am proud of my hair stylist company and promise to testify to the world how my life was transformed.. If you are in need of any kind of loan, i advise you contact Progresive Loan INC and be financially lifted Email: progresiveloan@yahoo.com OR Call/Text +1(603) 786-7565

You need to sign in to reply this blog. If you are not a member, please sign up first.